لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

پایه پلاستیکی سیفتی باکس های مدل Ra پایه پلاستیکی سیفتی باکس های مدل Ra

پایه پلاستیکی سیفتی باکس های مدل Ra

مدل

: پایه پلاستیکی سیفتی باکس های مدل Ra
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیجعبه، نگهدارنده و حمل کننده ظروفسیفتی باکس
پایه فلزی سیفتی باکس های 1.5 و 2 لیتری Cd پایه فلزی سیفتی باکس های 1.5 و 2 لیتری Cd

پایه فلزی سیفتی باکس های 1.5 و 2 لیتری Cd

مدل

: پایه فلزی سیفتی باکس های 1.5 و 2 لیتری Cd
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیجعبه، نگهدارنده و حمل کننده ظروفسیفتی باکس
پایه فلزی سیفتی باکس های 3 و 5 لیتری Cd و C plus پایه فلزی سیفتی باکس های 3 و 5 لیتری Cd و C plus

پایه فلزی سیفتی باکس های 3 و 5 لیتری Cd و C plus

مدل

: پایه فلزی سیفتی باکس های 3 و 5 لیتری Cd و C plus
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیجعبه، نگهدارنده و حمل کننده ظروفسیفتی باکس
ترالی سیفتی باکس XL ترالی سیفتی باکس XL

ترالی سیفتی باکس XL

مدل

: ترالی سیفتی باکس XL
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیجعبه، نگهدارنده و حمل کننده ظروفسیفتی باکس
سیفتی باکس 0.08 لیتری (جیبی) سیفتی باکس 0.08 لیتری (جیبی)

سیفتی باکس 0.08 لیتری (جیبی)

مدل

: سیفتی باکس 0.08 لیتری (جیبی)
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیجعبه، نگهدارنده و حمل کننده ظروفسیفتی باکس
سیفتی باکس 0.3 لیتری (جیبی) سیفتی باکس 0.3 لیتری (جیبی)

سیفتی باکس 0.3 لیتری (جیبی)

مدل

: سیفتی باکس 0.3 لیتری (جیبی)
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیجعبه، نگهدارنده و حمل کننده ظروفسیفتی باکس