نمونه بردار، سمپلر، تزریق گر

آمپول بازکن یکبارمصرف مدل M - بسته 100 عددی آمپول بازکن یکبارمصرف مدل M - بسته 100 عددی

آمپول بازکن یکبارمصرف مدل M - بسته 100 عددی

مدل

: آمپول بازکن یکبارمصرف مدل M - بسته 100 عددی
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهینمونه بردار، سمپلر، تزریق گرآمپول بازکن
آمپول بازکن یکبارمصرف مدل S - بسته 100 عددی آمپول بازکن یکبارمصرف مدل S - بسته 100 عددی

آمپول بازکن یکبارمصرف مدل S - بسته 100 عددی

مدل

: آمپول بازکن یکبارمصرف مدل S - بسته 100 عددی
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهینمونه بردار، سمپلر، تزریق گرآمپول بازکن
دسته فیلدوپلاتین بسته 6 عددی با 12 متر سیم دسته فیلدوپلاتین بسته 6 عددی با 12 متر سیم

دسته فیلدوپلاتین بسته 6 عددی با 12 متر سیم

مدل

: دسته فیلدوپلاتین بسته 6 عددی با 12 متر سیم
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهینمونه بردار، سمپلر، تزریق گرنمونه بردار
سمپلر 1000µlحجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای 1000-100 سمپلر 1000µlحجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای 1000-100

سمپلر 1000µlحجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای 1000-100

مدل

: سمپلر 1000µlحجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای 1000-100
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهینمونه بردار، سمپلر، تزریق گرنمونه بردار
سمپلر 100µl حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای 100-10 سمپلر 100µl حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای 100-10

سمپلر 100µl حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای 100-10

مدل

: سمپلر 100µl حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای 100-10
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهینمونه بردار، سمپلر، تزریق گرنمونه بردار
سمپلر 100µl حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای 1000-100 سمپلر 100µl حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای 1000-100

سمپلر 100µl حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای 1000-100

مدل

: سمپلر 100µl حجم ثابت - مناسب نوک سمپلرهای 1000-100
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهینمونه بردار، سمپلر، تزریق گرنمونه بردار