آزمون های فشار و بار

تعیین مرکز فشار هیدرواستاتیکی (بررسی نیروهای هیدرواستاتیکی) تعیین مرکز فشار هیدرواستاتیکی (بررسی نیروهای هیدرواستاتیکی)

تعیین مرکز فشار هیدرواستاتیکی (بررسی نیروهای هیدرواستاتیکی)

مدل

: RF 005
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون های فشار و بارآزمون مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیک منفی داخلی