آزمون های فشار و بارگذاری

تعیین مرکز فشار هیدرواستاتیکی (بررسی نیروهای هیدرواستاتیکی) تعیین مرکز فشار هیدرواستاتیکی (بررسی نیروهای هیدرواستاتیکی)

تعیین مرکز فشار هیدرواستاتیکی (بررسی نیروهای هیدرواستاتیکی)

مدل

: RF 005
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون های فشار و بارگذاریآزمون مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیک منفی داخلی
خط کامل تست هیدرواستاتیک سیلندرهای تحت فشار (CNG) خط کامل تست هیدرواستاتیک سیلندرهای تحت فشار (CNG)

خط کامل تست هیدرواستاتیک سیلندرهای تحت فشار (CNG)

مدل

: 1205
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون های فشار و بارگذاریآزمون فشار هیدرواستاتیک