آزمون های فشار و بار

بررسی فشار هیدرواستاتیک بررسی فشار هیدرواستاتیک

بررسی فشار هیدرواستاتیک

مدل

: HP34
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون های فشار و بارآزمون فشار هیدرواستاتیک
تعیین مرکز فشار هیدرواستاتیکی (بررسی نیروهای هیدرواستاتیکی) تعیین مرکز فشار هیدرواستاتیکی (بررسی نیروهای هیدرواستاتیکی)

تعیین مرکز فشار هیدرواستاتیکی (بررسی نیروهای هیدرواستاتیکی)

مدل

: RF 005
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون های فشار و بارآزمون مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیک منفی داخلی