آزمون های فشار و بار

بررسی فشار هیدرواستاتیک بررسی فشار هیدرواستاتیک

بررسی فشار هیدرواستاتیک

مدل

: HP34
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون های فشار و بارآزمون فشار هیدرواستاتیک
تعیین مرکز فشار هیدرواستاتیکی (بررسی نیروهای هیدرواستاتیکی) تعیین مرکز فشار هیدرواستاتیکی (بررسی نیروهای هیدرواستاتیکی)

تعیین مرکز فشار هیدرواستاتیکی (بررسی نیروهای هیدرواستاتیکی)

مدل

: RF 005
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون های فشار و بارآزمون مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیک منفی داخلی
خط کامل تست هیدرواستاتیک سیلندرهای تحت فشار (CNG) خط کامل تست هیدرواستاتیک سیلندرهای تحت فشار (CNG)

خط کامل تست هیدرواستاتیک سیلندرهای تحت فشار (CNG)

مدل

: 1205
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون های فشار و بارآزمون فشار هیدرواستاتیک