انواع محلول ها

(10X) TBE بافر (10X) TBE بافر

(10X) TBE بافر

مدل

: مایع
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیانواع محلول هامحلول بافر
آموزنده فیزیک الکتریسیته آموزنده فیزیک الکتریسیته

آموزنده فیزیک الکتریسیته

مدل

: PH-101
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیانواع محلول هامحلول بافر
استونیتریل امرتات استونیتریل امرتات

استونیتریل امرتات

مدل

: liquid chromatography
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیانواع محلول هامحلول شیمیایی
استیک اسید امرتات استیک اسید امرتات

استیک اسید امرتات

مدل

: Extra Pure
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیانواع محلول هامحلول شیمیایی
اسید سولفوکرومیک (محلول) اسید سولفوکرومیک (محلول)

اسید سولفوکرومیک (محلول)

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیانواع محلول هامحلول شیمیایی
ایزو پروپانول ایزو پروپانول

ایزو پروپانول

مدل

: اکستراپیور
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیانواع محلول هامحلول شیمیایی
پترولیوم اتر پترولیوم اتر

پترولیوم اتر

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیانواع محلول هامحلول شیمیایی
بافرهای ph بافرهای ph

بافرهای ph

مدل

: 4.01
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیانواع محلول هامحلول بافر