انواع محلول ها

(10X) TBE بافر (10X) TBE بافر

(10X) TBE بافر

مدل

: مایع
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیانواع محلول هامحلول بافر
آموزنده فیزیک الکتریسیته آموزنده فیزیک الکتریسیته

آموزنده فیزیک الکتریسیته

مدل

: PH-101
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیانواع محلول هامحلول بافر
استون استون

استون

مدل

: اکستراپیور
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیانواع محلول هامحلول شیمیایی
استونیتریل استونیتریل

استونیتریل

مدل

: اچ پی ال سی
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیانواع محلول هامحلول شیمیایی
استونیتریل امرتات استونیتریل امرتات

استونیتریل امرتات

مدل

: liquid chromatography
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیانواع محلول هامحلول شیمیایی
استیک اسید امرتات استیک اسید امرتات

استیک اسید امرتات

مدل

: Extra Pure
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیانواع محلول هامحلول شیمیایی
اسید استیک گلاسیال اسید استیک گلاسیال

اسید استیک گلاسیال

مدل

: اکستراپیور
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیانواع محلول هامحلول شیمیایی
اسید سولفوکرومیک (محلول) اسید سولفوکرومیک (محلول)

اسید سولفوکرومیک (محلول)

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیانواع محلول هامحلول شیمیایی