آزمون های مقاومت مصالح

اکستنسومتر اتوماتیک  غیر تماسی اکستنسومتر اتوماتیک  غیر تماسی

اکستنسومتر اتوماتیک غیر تماسی

مدل

: اکستنسومتر اتوماتیک غیر تماسی
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیآزمون های مقاومت مصالحمقاومت خمشی مصالح ساختمانی (تعیین مدول خمشی)
تعیین مقاومت کششی چسب کاشی تعیین مقاومت کششی چسب کاشی

تعیین مقاومت کششی چسب کاشی

مدل

: BR.B6
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیآزمون های مقاومت مصالحاندازه گیر مقاومت خمشی و کششی ملات
خمش قاب ها خمش قاب ها

خمش قاب ها

مدل

: sm20
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیآزمون های مقاومت مصالحمقاومت خمشی مصالح ساختمانی (تعیین مدول خمشی)
خمش قابها خمش قابها

خمش قابها

مدل

: RS 039
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیآزمون های مقاومت مصالحمقاومت خمشی مصالح ساختمانی (تعیین مدول خمشی)