اندازه گیری سطح ویژه و اندازه حفرات

اندازه گیری سطح به روش BET اندازه گیری سطح به روش BET

اندازه گیری سطح به روش BET

مدل

: NS
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزاندازه گیری سطح ویژه و اندازه حفراتاندازه‌گیری سطح ویژه به روش BET 
اندازه‌گیری سطح ویژه و توزیع حفرات به روش BET&BJH اندازه‌گیری سطح ویژه و توزیع حفرات به روش BET&BJH

اندازه‌گیری سطح ویژه و توزیع حفرات به روش BET&BJH

مدل

: GasSorb-II
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزاندازه گیری سطح ویژه و اندازه حفراتاندازه‌گیری سطح ویژه به روش BET 
تخلخل سنج با هلیم تخلخل سنج با هلیم

تخلخل سنج با هلیم

مدل

: SPHeP-150
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزاندازه گیری سطح ویژه و اندازه حفراتسیستم‌اندازه‌گیری تخلخل و مساحت سطح 
تخلخل سنج با هلیم تخلخل سنج با هلیم

تخلخل سنج با هلیم

مدل

: EHeP-150
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزاندازه گیری سطح ویژه و اندازه حفراتسیستم‌اندازه‌گیری تخلخل و مساحت سطح 
تخلخل سنج هلیوم در فشار سازند تخلخل سنج هلیوم در فشار سازند

تخلخل سنج هلیوم در فشار سازند

مدل

: POC-R20
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزاندازه گیری سطح ویژه و اندازه حفراتسیستم‌اندازه‌گیری تخلخل و مساحت سطح 
دستگاه تعیین توزیع اندازه حفرات دستگاه تعیین توزیع اندازه حفرات

دستگاه تعیین توزیع اندازه حفرات

مدل

: NPSD
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزاندازه گیری سطح ویژه و اندازه حفراتاندازه‌گیری سطح ویژه به روش BET 
نانوسورد نانوسورد

نانوسورد

مدل

: NS
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزاندازه گیری سطح ویژه و اندازه حفراتاندازه‌گیری سطح ویژه به روش BET