تجهیزات عمل آوری و فرآوری ملات ساختمانی

کیورینگ(اتاق کنترل دما و رطوبت گچ) 100Lit کیورینگ(اتاق کنترل دما و رطوبت گچ) 100Lit

کیورینگ(اتاق کنترل دما و رطوبت گچ) 100Lit

مدل

: TAT-K100
تجهیزات و ابزار راه سازی و ساختمانیآماده سازی سیمان، بتن، ملات هاتجهیزات عمل آوری و فرآوری ملات ساختمانیاتاق عمل آوری بتن، سیمان و گچ (کیورینگ)
کیورینگ(اتاق کنترل دما و رطوبت گچ) 200Lit کیورینگ(اتاق کنترل دما و رطوبت گچ) 200Lit

کیورینگ(اتاق کنترل دما و رطوبت گچ) 200Lit

مدل

: TAT-K200
تجهیزات و ابزار راه سازی و ساختمانیآماده سازی سیمان، بتن، ملات هاتجهیزات عمل آوری و فرآوری ملات ساختمانیاتاق عمل آوری بتن، سیمان و گچ (کیورینگ)