متالوگرافی و آماده سازی نمونه

پرس تراز نمونه پرس تراز نمونه

پرس تراز نمونه

مدل

: LPM
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکمتالوگرافی و آماده سازی نمونهتراز متالوگرافی
پولیشر تک دیسک  قطر 20 سانتیمتر هولدردار پولیشر تک دیسک  قطر 20 سانتیمتر هولدردار

پولیشر تک دیسک قطر 20 سانتیمتر هولدردار

مدل

: PO1D20-H
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکمتالوگرافی و آماده سازی نمونهپولیش و صیقل دهنده
پولیشر تک دیسک قطر 20 سانتیمتر پولیشر تک دیسک قطر 20 سانتیمتر

پولیشر تک دیسک قطر 20 سانتیمتر

مدل

: PO1D20
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکمتالوگرافی و آماده سازی نمونهپولیش و صیقل دهنده
پولیشر تک دیسک قطر 30 سانتیمتر پولیشر تک دیسک قطر 30 سانتیمتر

پولیشر تک دیسک قطر 30 سانتیمتر

مدل

: PO1D30
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکمتالوگرافی و آماده سازی نمونهپولیش و صیقل دهنده
پولیشر تک دیسک قطر 30 سانتیمتر هولدردار پولیشر تک دیسک قطر 30 سانتیمتر هولدردار

پولیشر تک دیسک قطر 30 سانتیمتر هولدردار

مدل

: PO1D30-H
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکمتالوگرافی و آماده سازی نمونهپولیش و صیقل دهنده
پولیشر تک دیسک کوانتومتر قطر 35 سانتیمتر پولیشر تک دیسک کوانتومتر قطر 35 سانتیمتر

پولیشر تک دیسک کوانتومتر قطر 35 سانتیمتر

مدل

: Polisher
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکمتالوگرافی و آماده سازی نمونهپولیش و صیقل دهنده
پولیشر دو دیسک قطر 20 سانتیمتر دو موتور پولیشر دو دیسک قطر 20 سانتیمتر دو موتور

پولیشر دو دیسک قطر 20 سانتیمتر دو موتور

مدل

: PO2D20-2M
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکمتالوگرافی و آماده سازی نمونهپولیش و صیقل دهنده