تولید پلاسما

پلاسمای فشار پایین 200وات پلاسمای فشار پایین 200وات

پلاسمای فشار پایین 200وات

مدل

: LP-Plasma200-19A
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پلاسماییتولید پلاسماپلاسما ولتاژ و فرکانس بالا، پلاسما فشار پایین
پلاسمای کانونی پلاسمای کانونی

پلاسمای کانونی

مدل

: PF-15-3
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پلاسماییتولید پلاسماپلاسمای کانونی
جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) 15kv جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) 15kv

جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) 15kv

مدل

: MTC15BF
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پلاسماییتولید پلاسماپلاسما ولتاژ و فرکانس بالا، پلاسما فشار پایین
سامانه پلاسمای  فرکانس رادیویی 1000 وات سامانه پلاسمای  فرکانس رادیویی 1000 وات

سامانه پلاسمای فرکانس رادیویی 1000 وات

مدل

: RPG10BF
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پلاسماییتولید پلاسماسامانه پلاسما فرکانس رادیویی
سامانه پلاسمای  فرکانس رادیویی 2000 وات سامانه پلاسمای  فرکانس رادیویی 2000 وات

سامانه پلاسمای فرکانس رادیویی 2000 وات

مدل

: RPG20BF
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پلاسماییتولید پلاسماسامانه پلاسما فرکانس رادیویی
سامانه پلاسمای  فرکانس رادیویی 5000 وات سامانه پلاسمای  فرکانس رادیویی 5000 وات

سامانه پلاسمای فرکانس رادیویی 5000 وات

مدل

: RPG50BF
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پلاسماییتولید پلاسماسامانه پلاسما فرکانس رادیویی
سامانه پلاسمای  فرکانس رادیویی 600 وات سامانه پلاسمای  فرکانس رادیویی 600 وات

سامانه پلاسمای فرکانس رادیویی 600 وات

مدل

: RPG06BF
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پلاسماییتولید پلاسماسامانه پلاسما فرکانس رادیویی
سیستم آزمایشگاه پلاسما سیستم آزمایشگاه پلاسما

سیستم آزمایشگاه پلاسما

مدل

: PL110
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پلاسماییتولید پلاسماپلاسما ولتاژ و فرکانس بالا، پلاسما فشار پایین
مشعل پلاسمایی ریزموج مشعل پلاسمایی ریزموج

مشعل پلاسمایی ریزموج

مدل

: MPJ-16A
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پلاسماییتولید پلاسماپلاسمای کانونی