آنالیز پلیمر، لاستیک، پلاستیک، کامپوزیت

تست جهندگی تست جهندگی

تست جهندگی

مدل

: SRT-05B
مهندسی و علم موادآنالیز پلیمر، لاستیک، پلاستیک، کامپوزیتآنالیز لاستیک و پلیمرهاآزمون جهندگی، برجهندگی
ویکات ویکات

ویکات

مدل

: بن افزار
مهندسی و علم موادآنالیز پلیمر، لاستیک، پلاستیک، کامپوزیتآنالیز لاستیک و پلیمرهااندازه‌گیری میزان جهندگی نمونه‌های لاستیکی