نانو شیء ها

تتراکلروآئوریک اسید تتراکلروآئوریک اسید

تتراکلروآئوریک اسید

مدل

: PRE-HAUCL-10ML
مواد و قطعات آزمایشگاهینانو شیء هانانو شیء های سه بعدینانو ذراتتتراکلروآئوریک اسید
لایه نشانی مولکولی لانگمویر بلاجت لایه نشانی مولکولی لانگمویر بلاجت

لایه نشانی مولکولی لانگمویر بلاجت

مدل

: LBD-TN-555
مواد و قطعات آزمایشگاهینانو شیء هانانو شیء های یک بعدیلانگمویر بلاجت