خازن ها

خازن آبی 1 مگاولت خازن آبی 1 مگاولت

خازن آبی 1 مگاولت

مدل

: Watercap-1MV
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیخازن هاخازن کم اندوکتانس پالسی