اچینگ

تمیز  کننده پلاسمایی تمیز  کننده پلاسمایی

تمیز کننده پلاسمایی

مدل

: p100-si
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکاچینگلایه بردار پلاسمایی
جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) 5000وات جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) 5000وات

جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) 5000وات

مدل

: MTC50BF
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکاچینگلایه برداری پلاسمایی
جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) 9kv جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) 9kv

جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) 9kv

مدل

: MTC09BF
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکاچینگلایه برداری پلاسمایی
جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 15kv جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 15kv

جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 15kv

مدل

: ATN15BF
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکاچینگلایه برداری پلاسمایی
جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 25kv جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 25kv

جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 25kv

مدل

: ATN25BF
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکاچینگلایه برداری پلاسمایی
جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 3kv جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 3kv

جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 3kv

مدل

: ATN03BF
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکاچینگلایه برداری پلاسمایی
جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 4.5kv جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 4.5kv

جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 4.5kv

مدل

: ATN04BF
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکاچینگلایه برداری پلاسمایی
جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 9kv جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 9kv

جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 9kv

مدل

: ATN09BF
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکاچینگلایه برداری پلاسمایی
جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) دستی  3kV جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) دستی  3kV

جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) دستی 3kV

مدل

: MTCO3BF
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکاچینگلایه برداری پلاسمایی
جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) دستی 4.5kv جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) دستی 4.5kv

جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) دستی 4.5kv

مدل

: MTCO4BF
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکاچینگلایه برداری پلاسمایی