هماتولوژی، هیستولوژی، سایتولوژی

پوشش دهی لوله های گامای خون CBC و EDT پوشش دهی لوله های گامای خون CBC و EDT

پوشش دهی لوله های گامای خون CBC و EDT

مدل

: TRC500
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیهماتولوژی، هیستولوژی، سایتولوژیسنجشگر خون
رنگ آمیزی  اتوماتیک رایت گیمسا رنگ آمیزی  اتوماتیک رایت گیمسا

رنگ آمیزی اتوماتیک رایت گیمسا

مدل

: ایکس هفت
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیهماتولوژی، هیستولوژی، سایتولوژیسنجشگر خون