آنالیز گرانروی و رئولوژی

اندازه گیری اندیس جریان پذیری مذاب اندازه گیری اندیس جریان پذیری مذاب

اندازه گیری اندیس جریان پذیری مذاب

مدل

: SM-HR
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریآنالیز گرانروی و رئولوژیاندازه گیری اندیس جریان‌پذیری مذاب 
اندازه گیری گرانروی با لوله موئینه اندازه گیری گرانروی با لوله موئینه

اندازه گیری گرانروی با لوله موئینه

مدل

: CTV-S10
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریآنالیز گرانروی و رئولوژیاندازه گیر گرانروی مویین (کاپیلاری)
تعیین سرعت سقوط اجسام (بررسی ضریب درگ و ویسکوزیته) تعیین سرعت سقوط اجسام (بررسی ضریب درگ و ویسکوزیته)

تعیین سرعت سقوط اجسام (بررسی ضریب درگ و ویسکوزیته)

مدل

: RF 014
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریآنالیز گرانروی و رئولوژیویسکومتر
دستگاه اندازه گیری گرانروی( ویسکوزیته)  اتوماتیک دستگاه اندازه گیری گرانروی( ویسکوزیته)  اتوماتیک

دستگاه اندازه گیری گرانروی( ویسکوزیته) اتوماتیک

مدل

: AUTO VIS.402
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریآنالیز گرانروی و رئولوژیویسکومتر
دستگاه تست  MFI  تمام اتومات دستگاه تست  MFI  تمام اتومات

دستگاه تست MFI تمام اتومات

مدل

: SMF-350
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریآنالیز گرانروی و رئولوژیاندازه گیری اندیس جریان‌پذیری مذاب 
دستگاه تست MFI  دو زون نیمه اتومات دستگاه تست MFI  دو زون نیمه اتومات

دستگاه تست MFI دو زون نیمه اتومات

مدل

: SMF-300B
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریآنالیز گرانروی و رئولوژیاندازه گیری اندیس جریان‌پذیری مذاب