تجهیزات آزمون رنگ، رزین و چسب

اتو دیجیتالی اتو دیجیتالی

اتو دیجیتالی

مدل

: TE97
مهندسی و علم موادتجهیزات آزمون رنگ، رزین و چسبآنالیز خواص رنگ ها و چسبآزمون مقاومت رویه چسب
طیف سنج  رنگ طیف سنج  رنگ

طیف سنج رنگ

مدل

: Color-Arn- 20
مهندسی و علم موادتجهیزات آزمون رنگ، رزین و چسبآنالیز خواص رنگ ها و چسبتست قدرت چسب