تجهیزات مقاومت مصالح

اکستنسومتر اتوماتیک  غیر تماسی اکستنسومتر اتوماتیک  غیر تماسی

اکستنسومتر اتوماتیک غیر تماسی

مدل

: اکستنسومتر اتوماتیک غیر تماسی
مهندسی و علم موادتجهیزات مقاومت مصالحآزمون مقاومت مصالحمقاومت خمشی مصالح ساختمانی (تعیین مدول خمشی)
بارگذاری بزرگ مقیاس دینامیکی بارگذاری بزرگ مقیاس دینامیکی

بارگذاری بزرگ مقیاس دینامیکی

مدل

: LST-100
مهندسی و علم موادتجهیزات مقاومت مصالحجکعملگر بارگذاری دینامیکی
تست دوام سنگ تست دوام سنگ

تست دوام سنگ

مدل

: DF-SDA
مهندسی و علم موادتجهیزات مقاومت مصالحتجهیزات آزمون سنگ، سرامیک و کاشیآزمون دوام سنگ
تعیین مقاومت طولی تعیین مقاومت طولی

تعیین مقاومت طولی

مدل

: 01
مهندسی و علم موادتجهیزات مقاومت مصالحجکجک