سایر مواد

2-پروپانول 2-پروپانول

2-پروپانول

مدل

: آزمایشگاهی
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادترکیبات آلیترکیبات آلی
TuTik لودینگ دای - رنگ نارنجی TuTik لودینگ دای - رنگ نارنجی

TuTik لودینگ دای - رنگ نارنجی

مدل

: 5 ml
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادشناساگرهای شیمیایی
آب اکسیژنه35% آب اکسیژنه35%

آب اکسیژنه35%

مدل

: لابراتوری
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادانواع محلول هامحلول شیمیایی
آب ژاول آب ژاول

آب ژاول

مدل

: آزمایشگاهی
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادشوینده و دترجنت هاآب ژاول، هیپوکلریت سدیم
آلبومین سرم گاوی 22% آلبومین سرم گاوی 22%

آلبومین سرم گاوی 22%

مدل

: محلول
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادانواع محلول هامحلول بافر
آموزنده فیزیک الکتریسیته آموزنده فیزیک الکتریسیته

آموزنده فیزیک الکتریسیته

مدل

: PH-101
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادانواع محلول هامحلول بافر
اتانول96% اتانول96%

اتانول96%

مدل

: لابراتوری
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادانواع محلول هامحلول شیمیایی
اتر اتر

اتر

مدل

: آزمایشگاهی
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادترکیبات آلیترکیبات آلی
اتیل استات اتیل استات

اتیل استات

مدل

: آزمایشگاهی
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادترکیبات آلیاتیل استات