سایر مواد

2-پروپانول 2-پروپانول

2-پروپانول

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولسایر موادانواع ترکیبات آلیترکیبات آلی
آب ژاول آب ژاول

آب ژاول

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولسایر موادشوینده و دترجنت هاآب ژاول، هیپوکلریت سدیم
اتر اتر

اتر

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولسایر موادانواع ترکیبات آلیترکیبات آلی
اتیل استات اتیل استات

اتیل استات

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولسایر موادانواع ترکیبات آلیاتیل استات
الکترولیت استاندارد الکترولیت استاندارد

الکترولیت استاندارد

مدل

: ELT-ACN-I-10ML
مواد، قطعات، ماژولسایر موادالکترولیتالکترولیت
ان هگزان ان هگزان

ان هگزان

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولسایر موادانواع ترکیبات آلیترکیبات آلی
پارافین پارافین

پارافین

مدل

: جامد
مواد، قطعات، ماژولسایر موادانواع ترکیبات آلیترکیبات آلی
پارافین مایع پارافین مایع

پارافین مایع

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولسایر موادانواع ترکیبات آلیترکیبات آلی
پودر سنجش کلر آزاد پودر سنجش کلر آزاد

پودر سنجش کلر آزاد

مدل

: scp03
مواد، قطعات، ماژولسایر موادشناساگرهای شیمیاییمعرف شیمیایی
بسته آموزشی نانو نقش 1 بسته آموزشی نانو نقش 1

بسته آموزشی نانو نقش 1

مدل

: بسته آموزشی
مواد، قطعات، ماژولسایر موادرنگ، جوهر، مرکبجوهر