تجهیزات نور و اپتیک

آشکار ساز CCD خطی 2048 پیکسلی تک رنگ نسخه حرفه ای آشکار ساز CCD خطی 2048 پیکسلی تک رنگ نسخه حرفه ای

آشکار ساز CCD خطی 2048 پیکسلی تک رنگ نسخه حرفه ای

مدل

: RA-LSC-0751K
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده
آشکارساز CCD خطی 10680 پیکسلی رنگی RGB نسخه حرفه ای آشکارساز CCD خطی 10680 پیکسلی رنگی RGB نسخه حرفه ای

آشکارساز CCD خطی 10680 پیکسلی رنگی RGB نسخه حرفه ای

مدل

: RA-LSC-2950K
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده
آشکارساز CCD خطی 1500 پیکسلی تک رنگ نسخه حرفه ای آشکارساز CCD خطی 1500 پیکسلی تک رنگ نسخه حرفه ای

آشکارساز CCD خطی 1500 پیکسلی تک رنگ نسخه حرفه ای

مدل

: RA-LSC-1103K
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده
آشکارساز CCD خطی 2048 پیکسلی تک رنگ نسخه حرفه ای آشکارساز CCD خطی 2048 پیکسلی تک رنگ نسخه حرفه ای

آشکارساز CCD خطی 2048 پیکسلی تک رنگ نسخه حرفه ای

مدل

: RA-LSC-1205K
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده
آشکارساز CCD خطی 2048 پیکسلی تک رنگ و پر سرعت نسخه حرفه ای آشکارساز CCD خطی 2048 پیکسلی تک رنگ و پر سرعت نسخه حرفه ای

آشکارساز CCD خطی 2048 پیکسلی تک رنگ و پر سرعت نسخه حرفه ای

مدل

: RA-LSC-1209K
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده
آشکارساز CCD خطی 2500 پیکسلی تک رنگ نسخه حرفه ای آشکارساز CCD خطی 2500 پیکسلی تک رنگ نسخه حرفه ای

آشکارساز CCD خطی 2500 پیکسلی تک رنگ نسخه حرفه ای

مدل

: RA-LSC-1254K
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده
آشکارساز CCD خطی 256 پیکسلی تک رنگ و  پر سرعت نسخه حرفه ای آشکارساز CCD خطی 256 پیکسلی تک رنگ و  پر سرعت نسخه حرفه ای

آشکارساز CCD خطی 256 پیکسلی تک رنگ و پر سرعت نسخه حرفه ای

مدل

: RA-LSC-1402K
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده
آشکارساز CCD خطی 3000 پیکسلی تک رنگ نسخه حرفه ای آشکارساز CCD خطی 3000 پیکسلی تک رنگ نسخه حرفه ای

آشکارساز CCD خطی 3000 پیکسلی تک رنگ نسخه حرفه ای

مدل

: RA-LSC-0526K
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده
آشکارساز CCD خطی 3648 پیکسلی تک رنگ نسخه حرفه ای آشکارساز CCD خطی 3648 پیکسلی تک رنگ نسخه حرفه ای

آشکارساز CCD خطی 3648 پیکسلی تک رنگ نسخه حرفه ای

مدل

: RA-LSC-1304K
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده