گاورنر، فرماندار

دستگاه گاورنر دستگاه گاورنر

دستگاه گاورنر

مدل

: SGA-3
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتگاورنر، فرماندارآزمون گر گاورنر
گاورنر گاورنر

گاورنر

مدل

: RD 081
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتگاورنر، فرماندارگاورنر مکانیکی و پنوماتیکی
گاورنر گاورنر

گاورنر

مدل

: tm1027
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتگاورنر، فرماندارگاورنر مکانیکی و پنوماتیکی