مخابرات دیجیتال و سنجشگرهای مخابراتی

سیستم آموزشی مدارات مخابرات دیجیتال مقدماتی سیستم آموزشی مدارات مخابرات دیجیتال مقدماتی

سیستم آموزشی مدارات مخابرات دیجیتال مقدماتی

مدل

: RN-800-DS
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتمخابرات دیجیتال و سنجشگرهای مخابراتی
نمایشگر دیجیتال نمایشگر دیجیتال

نمایشگر دیجیتال

مدل

: STI-50
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتمخابرات دیجیتال و سنجشگرهای مخابراتیسامانه دیجیتال کننده