مخابرات دیجیتال و سنجشگرهای مخابراتی

نمایشگر دیجیتال نمایشگر دیجیتال

نمایشگر دیجیتال

مدل

: STI-50
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتمخابرات دیجیتال و سنجشگرهای مخابراتیسامانه دیجیتال کننده