آزمون و آماده سازی گیاهان، بذر و کشت

اندازه گیری فیبر، ADF/NDF اندازه گیری فیبر، ADF/NDF

اندازه گیری فیبر، ADF/NDF

مدل

: AF-1000
زیست، ژنتیک، کشاورزیکشاورزی، گیاه شناسی و گیاهانآزمون و آماده سازی گیاهان، بذر و کشتاندازه گیری فیبر
پروفیلومتر لیزری سطح پروفیلومتر لیزری سطح

پروفیلومتر لیزری سطح

مدل

: LPM - D1
زیست، ژنتیک، کشاورزیکشاورزی، گیاه شناسی و گیاهانآزمون و آماده سازی گیاهان، بذر و کشتاندازه‌گیری پروفیل سطح برگ
پروفیلومتر لیزری سطح پروفیلومتر لیزری سطح

پروفیلومتر لیزری سطح

مدل

: LPM-D1
زیست، ژنتیک، کشاورزیکشاورزی، گیاه شناسی و گیاهانآزمون و آماده سازی گیاهان، بذر و کشتاندازه‌گیری پروفیل سطح برگ
دستگاه اندازه گیری سطح برگ دستگاه اندازه گیری سطح برگ

دستگاه اندازه گیری سطح برگ

مدل

: CRLA1
زیست، ژنتیک، کشاورزیکشاورزی، گیاه شناسی و گیاهانآزمون و آماده سازی گیاهان، بذر و کشتاندازه گیر سطح برگ
رویه نگار لیزری سطوح رویه نگار لیزری سطوح

رویه نگار لیزری سطوح

مدل

: LPM – D1
زیست، ژنتیک، کشاورزیکشاورزی، گیاه شناسی و گیاهانآزمون و آماده سازی گیاهان، بذر و کشتاندازه‌گیری پروفیل سطح برگ
لایسیمتر هوشمند وزنی لایسیمتر هوشمند وزنی

لایسیمتر هوشمند وزنی

مدل

: lysi-smart
زیست، ژنتیک، کشاورزیکشاورزی، گیاه شناسی و گیاهانآزمون و آماده سازی گیاهان، بذر و کشتلیسیمتر، لایسیمتر