تجهیزت الایزا و میکروپلیت

الایزا تمام اتوماتیک الایزا تمام اتوماتیک

الایزا تمام اتوماتیک

مدل

: پایتون
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیتجهیزت الایزا و میکروپلیتخوانشگر الایزا
الایزا ریدر الایزا ریدر

الایزا ریدر

مدل

: ویرا ویژن
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیتجهیزت الایزا و میکروپلیتخوانشگر الایزا
الایزا ریدر الایزا ریدر

الایزا ریدر

مدل

: ELZ R
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیتجهیزت الایزا و میکروپلیتخوانشگر الایزا
الایزا ریدر الایزا ریدر

الایزا ریدر

مدل

: -3200DANA
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیتجهیزت الایزا و میکروپلیتخوانشگر الایزا
الایزا واشر الایزا واشر

الایزا واشر

مدل

: هایدروفلو
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیتجهیزت الایزا و میکروپلیتشستشوگر الایزا
الیزا واشر الیزا واشر

الیزا واشر

مدل

: DANA-2600
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیتجهیزت الایزا و میکروپلیتشستشوگر الایزا
دستگاه آنالیزی چند منظوره (اسپکتروفتومتر، نانو دراپ، میکروپلیت ریدر و  LSPR) دستگاه آنالیزی چند منظوره (اسپکتروفتومتر، نانو دراپ، میکروپلیت ریدر و  LSPR)

دستگاه آنالیزی چند منظوره (اسپکتروفتومتر، نانو دراپ، میکروپلیت ریدر و LSPR)

مدل

: MPANM96
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیتجهیزت الایزا و میکروپلیتخوانشگر الایزا
دستگاه آنالیزی چند منظوره (اسپکتروفتومتر،نانودراپ،میکروپلیت ریدر وLSPR) دستگاه آنالیزی چند منظوره (اسپکتروفتومتر،نانودراپ،میکروپلیت ریدر وLSPR)

دستگاه آنالیزی چند منظوره (اسپکتروفتومتر،نانودراپ،میکروپلیت ریدر وLSPR)

مدل

: MPANM96
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیتجهیزت الایزا و میکروپلیتخوانشگر الایزا
میکروپلیت ریدر میکروپلیت ریدر

میکروپلیت ریدر

مدل

: MPRNM96
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیتجهیزت الایزا و میکروپلیتخوانش گر میکروپلیت