راکتور ها

پایلوت راکتور پایلوت راکتور

پایلوت راکتور

مدل

: 20 لیتری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور شیمیایی
پایلوت راکتور پایلوت راکتور

پایلوت راکتور

مدل

: 10لیتری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاسایر راکتورها
پایلوت راکتور پایلوت راکتور

پایلوت راکتور

مدل

: 30 لیتری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاسایر راکتورها
پایلوت راکتور پایلوت راکتور

پایلوت راکتور

مدل

: 2L
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاسایر راکتورها
پایلوت راکتور شیمیایی دوجداره شیشه ای 6 لیتری پایلوت راکتور شیمیایی دوجداره شیشه ای 6 لیتری

پایلوت راکتور شیمیایی دوجداره شیشه ای 6 لیتری

مدل

: DPR-06
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور دوجداره شیشه ای
رآکتور تحت فشار آزمایشگاهی رآکتور تحت فشار آزمایشگاهی

رآکتور تحت فشار آزمایشگاهی

مدل

: Rafea HPR-K1
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور تحت فشار
رآکتور تحت فشار آزمایشگاهی/پایلوت با کنترلر HMIضد جرقه رآکتور تحت فشار آزمایشگاهی/پایلوت با کنترلر HMIضد جرقه

رآکتور تحت فشار آزمایشگاهی/پایلوت با کنترلر HMIضد جرقه

مدل

: Rafea HPR-N10
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور تحت فشار
رآکتور تحت فشار آزمایشگاهی/نیمه صنعتی رآکتور تحت فشار آزمایشگاهی/نیمه صنعتی

رآکتور تحت فشار آزمایشگاهی/نیمه صنعتی

مدل

: Rafea HPR-K5
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور تحت فشار
رآکتور تحت فشار با کنترلر HMI ضد جرقه رآکتور تحت فشار با کنترلر HMI ضد جرقه

رآکتور تحت فشار با کنترلر HMI ضد جرقه

مدل

: Rafea HPR-N1
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور تحت فشار