راکتور ها

پایلوت راکتور پایلوت راکتور

پایلوت راکتور

مدل

: 20 لیتری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور شیمیایی
پایلوت راکتور پایلوت راکتور

پایلوت راکتور

مدل

: 10لیتری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاسایر راکتورها
پایلوت راکتور پایلوت راکتور

پایلوت راکتور

مدل

: 30 لیتری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاسایر راکتورها
پایلوت راکتور پایلوت راکتور

پایلوت راکتور

مدل

: 2L
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاسایر راکتورها
پایلوت راکتور شیمیایی دوجداره شیشه ای 6 لیتری پایلوت راکتور شیمیایی دوجداره شیشه ای 6 لیتری

پایلوت راکتور شیمیایی دوجداره شیشه ای 6 لیتری

مدل

: DPR-06
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور دوجداره شیشه ای
رآکتور شیمیایی اتمسفریک رآکتور شیمیایی اتمسفریک

رآکتور شیمیایی اتمسفریک

مدل

: RU 106
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور شیمیایی
رآکتور شیمیایی تحت فشار پیوسته رآکتور شیمیایی تحت فشار پیوسته

رآکتور شیمیایی تحت فشار پیوسته

مدل

: RU 105
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور تحت فشار
رآکتور شیمیایی تحت فشار ناپیوسته رآکتور شیمیایی تحت فشار ناپیوسته

رآکتور شیمیایی تحت فشار ناپیوسته

مدل

: RU 104
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور تحت فشار
راکتور آزمایشگاهی راکتور آزمایشگاهی

راکتور آزمایشگاهی

مدل

: NARYA-LR 1000
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاسایر راکتورها
راکتور آزمایشگاهی راکتور آزمایشگاهی

راکتور آزمایشگاهی

مدل

: NARYA LR 1000
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاسایر راکتورها