مواد زیستی درون کاشت بدن

سلولز سولفات سلولز سولفات

سلولز سولفات

مدل

: مناسب برای کشت سلول
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمواد زیستی درون کاشت بدنایمپلنت
متوکسی-پلی(‌اتیلن گلیکول) آمین متوکسی-پلی(‌اتیلن گلیکول) آمین

متوکسی-پلی(‌اتیلن گلیکول) آمین

مدل

: مناسب برای کشت سلول
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمواد زیستی درون کاشت بدنایمپلنت