آنالیزگر نور لیزر و ال ای دی

ستاپ آزمایشگاهی اندازه‌گیری پارامتر M2 در لیزرهای پیوسته ستاپ آزمایشگاهی اندازه‌گیری پارامتر M2 در لیزرهای پیوسته

ستاپ آزمایشگاهی اندازه‌گیری پارامتر M2 در لیزرهای پیوسته

مدل

: M2BP302
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرآنالیزگر نور لیزر و ال ای دیاندازه‌گیری پارامتر های لیزر
مجوعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای مجوعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای

مجوعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای

مدل

: PMB-104
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرآنالیزگر نور لیزر و ال ای دیاندازه گیر توان و انرژی لیزر
مجوعه توان‌سنج گرمایی 100 وات مجوعه توان‌سنج گرمایی 100 وات

مجوعه توان‌سنج گرمایی 100 وات

مدل

: PMB-225
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرآنالیزگر نور لیزر و ال ای دیاندازه گیر توان و انرژی لیزر
مجوعه توان‌سنج گرمایی 1000 وات مجوعه توان‌سنج گرمایی 1000 وات

مجوعه توان‌سنج گرمایی 1000 وات

مدل

: PMB-235
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرآنالیزگر نور لیزر و ال ای دیاندازه گیر توان و انرژی لیزر
مجوعه توان‌سنج گرمایی 3000 وات مجوعه توان‌سنج گرمایی 3000 وات

مجوعه توان‌سنج گرمایی 3000 وات

مدل

: PMB-430
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرآنالیزگر نور لیزر و ال ای دیاندازه گیر توان و انرژی لیزر
مجوعه توان‌سنج گرمایی 5000 وات مجوعه توان‌سنج گرمایی 5000 وات

مجوعه توان‌سنج گرمایی 5000 وات

مدل

: PMB-431
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرآنالیزگر نور لیزر و ال ای دیاندازه گیر توان و انرژی لیزر