جک ها و چکش ها

تعیین مقاومت طولی تعیین مقاومت طولی

تعیین مقاومت طولی

مدل

: 01
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیجک ها و چکش هاجک
جک بتن شکن 200 تن جک بتن شکن 200 تن

جک بتن شکن 200 تن

مدل

: CT-200-B
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیجک ها و چکش هاجک بتن شکن
جک بتن شکن دیجیتال 200 تن با قابلیت رسم منحنی تنش جک بتن شکن دیجیتال 200 تن با قابلیت رسم منحنی تنش

جک بتن شکن دیجیتال 200 تن با قابلیت رسم منحنی تنش

مدل

: CO.B17
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیجک ها و چکش هاجک بتن شکن
جک بتن شکن دیجیتال 300 تن با قابلیت رسم منحنی تنش جک بتن شکن دیجیتال 300 تن با قابلیت رسم منحنی تنش

جک بتن شکن دیجیتال 300 تن با قابلیت رسم منحنی تنش

مدل

: CO.B9
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیجک ها و چکش هاجک بتن شکن
جک بتن شکن دیجیتال تمام اتوماتیک 200 تن با قابلیت رسم منحنی جک بتن شکن دیجیتال تمام اتوماتیک 200 تن با قابلیت رسم منحنی

جک بتن شکن دیجیتال تمام اتوماتیک 200 تن با قابلیت رسم منحنی

مدل

: CO.B21
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیجک ها و چکش هاجک بتن شکن
جک بتن شکن دیجیتال تمام اتوماتیک 300 تن با قابلیت رسم منحنی جک بتن شکن دیجیتال تمام اتوماتیک 300 تن با قابلیت رسم منحنی

جک بتن شکن دیجیتال تمام اتوماتیک 300 تن با قابلیت رسم منحنی

مدل

: CO.B12
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیجک ها و چکش هاجک بتن شکن
جک بتن شکن دیجیتال نیمه اتوماتیک 200 تن با قابلیت رسم منحنی جک بتن شکن دیجیتال نیمه اتوماتیک 200 تن با قابلیت رسم منحنی

جک بتن شکن دیجیتال نیمه اتوماتیک 200 تن با قابلیت رسم منحنی

مدل

: CO.B19
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیجک ها و چکش هاجک بتن شکن