ضخامت سنجی

دستگاه پروفایلومتر دستگاه پروفایلومتر

دستگاه پروفایلومتر

مدل

: Surface Profilometer /50.10 S
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریضخامت سنجیضخامت سنج سوزنی
دستگاه ضخامت سنج لایه های نازک با استفاده از پراش فرنل از پله فازی دستگاه ضخامت سنج لایه های نازک با استفاده از پراش فرنل از پله فازی

دستگاه ضخامت سنج لایه های نازک با استفاده از پراش فرنل از پله فازی

مدل

: FDP - D1
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریضخامت سنجیضخامت‌سنج
ضخامت دیجیتالی  پارچه و فرش نخ بخیه و... ضخامت دیجیتالی  پارچه و فرش نخ بخیه و...

ضخامت دیجیتالی پارچه و فرش نخ بخیه و...

مدل

: zkh92
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریضخامت سنجیضخامت‌سنج
ضخامت سنج پریفرم ضخامت سنج پریفرم

ضخامت سنج پریفرم

مدل

: MTPT12
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریضخامت سنجیضخامت سنج سوزنی
ضخامت سنج پریفرم ضخامت سنج پریفرم

ضخامت سنج پریفرم

مدل

: PT
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریضخامت سنجیضخامت سنج سوزنی
ضخامت سنج ورق ضخامت سنج ورق

ضخامت سنج ورق

مدل

: STGA12
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریضخامت سنجی
ضخامت‌سنج لایه‌های نازک با استفاده از پراش فرنل از پله فازی ضخامت‌سنج لایه‌های نازک با استفاده از پراش فرنل از پله فازی

ضخامت‌سنج لایه‌های نازک با استفاده از پراش فرنل از پله فازی

مدل

: FDP – D1
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریضخامت سنجیضخامت‌سنج
نمایشگر ضخامت سنج نمایشگر ضخامت سنج

نمایشگر ضخامت سنج

مدل

: TCHM
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریضخامت سنجیضخامت‌سنج
هد ضخامت سنج کریستالی هد ضخامت سنج کریستالی

هد ضخامت سنج کریستالی

مدل

: TCH
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریضخامت سنجیضخامت‌سنج