ضخامت سنجی و تعیین ضریب شکست

دستگاه پروفایلومتر دستگاه پروفایلومتر

دستگاه پروفایلومتر

مدل

: Surface Profilometer /50.10 S
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریضخامت سنجی و تعیین ضریب شکستضخامت سنج سوزنی
دستگاه ضخامت سنج لایه های نازک با استفاده از پراش فرنل از پله فازی دستگاه ضخامت سنج لایه های نازک با استفاده از پراش فرنل از پله فازی

دستگاه ضخامت سنج لایه های نازک با استفاده از پراش فرنل از پله فازی

مدل

: FDP - D1
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریضخامت سنجی و تعیین ضریب شکستضخامت‌سنج
رفرکتومتر رفرکتومتر

رفرکتومتر

مدل

: آزمایشگاهی
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریضخامت سنجی و تعیین ضریب شکسترفرکتومتر 
رفرکتومتر رفرکتومتر

رفرکتومتر

مدل

: این-لاین
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریضخامت سنجی و تعیین ضریب شکسترفرکتومتر 
رفرکتومتر پرتابل پن رفرکتومتر پرتابل پن

رفرکتومتر پرتابل پن

مدل

: PTR-PAN100
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریضخامت سنجی و تعیین ضریب شکسترفرکتومتر 
ستاپ آزمایشگاهی اندازه‌گیری ضریب شکست غیرخطی (Z-Scan) ستاپ آزمایشگاهی اندازه‌گیری ضریب شکست غیرخطی (Z-Scan)

ستاپ آزمایشگاهی اندازه‌گیری ضریب شکست غیرخطی (Z-Scan)

مدل

: ZSS-101
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریضخامت سنجی و تعیین ضریب شکستاندازه گیر ضریب شکست