شستشوی مغزه

دستگاه شستشوی مغزه( 5 لیتری با سیستم آبسردکن کن اتوماتیک) دستگاه شستشوی مغزه( 5 لیتری با سیستم آبسردکن کن اتوماتیک)

دستگاه شستشوی مغزه( 5 لیتری با سیستم آبسردکن کن اتوماتیک)

مدل

: SX-ED-02
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتشستشوی مغزهشستشوگر هسته
شستشو با دی اکسید کربن و حلال (تولوئن و ...) شستشو با دی اکسید کربن و حلال (تولوئن و ...)

شستشو با دی اکسید کربن و حلال (تولوئن و ...)

مدل

: CO2-R10
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتشستشوی مغزهشستشوگر هسته
شستشوی مغزه - مدل صنعتی شستشوی مغزه - مدل صنعتی

شستشوی مغزه - مدل صنعتی

مدل

: CP-SEi
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتشستشوی مغزهشستشوگر هسته
شستشوی مغزه با استفاده از استخراج کننده سوکسله شستشوی مغزه با استفاده از استخراج کننده سوکسله

شستشوی مغزه با استفاده از استخراج کننده سوکسله

مدل

: SO-R20
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتشستشوی مغزهشستشوگر هسته
شستشوی مغزه با استفاده از استخراج کننده سوکسله شستشوی مغزه با استفاده از استخراج کننده سوکسله

شستشوی مغزه با استفاده از استخراج کننده سوکسله

مدل

: SO-R30
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتشستشوی مغزهشستشوگر هسته