اندازه گیری خواص مغناطیسی

FORC+VSM FORC+VSM

FORC+VSM

مدل

: VSMF
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزاندازه گیری خواص مغناطیسیمغناطیس‌سنج نمونه مرتعش
VSM FORC High temperature VSM FORC High temperature

VSM FORC High temperature

مدل

: VSMFT
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزاندازه گیری خواص مغناطیسیمغناطیس‌سنج نمونه مرتعش
پرمیامتر مواد سخت مغناطیسی پرمیامتر مواد سخت مغناطیسی

پرمیامتر مواد سخت مغناطیسی

مدل

: MDKHP
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزاندازه گیری خواص مغناطیسیرسم چرخه پسماند مواد مغناطیسی سخت (پرمیامتر)
پرمیامتر مواد نرم مغناطیسی پرمیامتر مواد نرم مغناطیسی

پرمیامتر مواد نرم مغناطیسی

مدل

: MDKSP
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزاندازه گیری خواص مغناطیسیرسم چرخه پسماند مواد مغناطیسی سخت (پرمیامتر)
تسلامتر رومیزی تسلامتر رومیزی

تسلامتر رومیزی

مدل

: FA-MG
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزاندازه گیری خواص مغناطیسیاندازه گیر شدت میدان مغناطیسی
ربات بازرس غیرمخرب سیم بکسل به روش نشت شار مغناطیسی ربات بازرس غیرمخرب سیم بکسل به روش نشت شار مغناطیسی

ربات بازرس غیرمخرب سیم بکسل به روش نشت شار مغناطیسی

مدل

: MFL MAP 1.0
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزاندازه گیری خواص مغناطیسیمغناطیس‌گر پالسی 
مغناطنده مغناطنده

مغناطنده

مدل

: MDKM
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزاندازه گیری خواص مغناطیسیمغناطیس‌گر پالسی