اندازه گیری خواص مغناطیسی

FORC+VSM FORC+VSM

FORC+VSM

مدل

: VSMF
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزاندازه گیری خواص مغناطیسیمغناطیس‌سنج نمونه مرتعش
VSM FORC High temperature VSM FORC High temperature

VSM FORC High temperature

مدل

: VSMFT
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزاندازه گیری خواص مغناطیسیمغناطیس‌سنج نمونه مرتعش
پرمیامتر مواد سخت مغناطیسی پرمیامتر مواد سخت مغناطیسی

پرمیامتر مواد سخت مغناطیسی

مدل

: MDKHP
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزاندازه گیری خواص مغناطیسیرسم چرخه پسماند مواد مغناطیسی سخت (پرمیامتر)
پرمیامتر مواد نرم مغناطیسی پرمیامتر مواد نرم مغناطیسی

پرمیامتر مواد نرم مغناطیسی

مدل

: MDKSP
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزاندازه گیری خواص مغناطیسیرسم چرخه پسماند مواد مغناطیسی سخت (پرمیامتر)
تسلامتر تسلامتر

تسلامتر

مدل

: TSN-TM-03
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزاندازه گیری خواص مغناطیسیاندازه گیر شدت میدان مغناطیسی
تسلامتر (بدون نمایشگر) تسلامتر (بدون نمایشگر)

تسلامتر (بدون نمایشگر)

مدل

: FA-MG-01
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزاندازه گیری خواص مغناطیسیاندازه گیر شدت میدان مغناطیسی
تسلامتر رومیزی تسلامتر رومیزی

تسلامتر رومیزی

مدل

: FA-MG-02
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزاندازه گیری خواص مغناطیسیاندازه گیر شدت میدان مغناطیسی