مهندسی و علم مواد

ESCR ESCR

ESCR

مدل

: SESC-30
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشتست شکست در برابر اعمال تنش و عوامل محیطی
ESCR ESCR

ESCR

مدل

: SESC-20
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشتست شکست در برابر اعمال تنش و عوامل محیطی
falling weight falling weight

falling weight

مدل

: SFW-1000
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشآزمون ضربه سقوط دارت
آزمون انبساط گچ آزمون انبساط گچ

آزمون انبساط گچ

مدل

: PEA
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون سایر خواص مکانیکی (سطوح، پارگی، تا شدن، سوراخ شدن ...)آزمون خواص مکانیکی عمومی
آزمون سایش آزمون سایش

آزمون سایش

مدل

: wt1000
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشآزمون سایش
آزمون سایش دمای بالا آزمون سایش دمای بالا

آزمون سایش دمای بالا

مدل

: W-DR-H710
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادضربه، خزش، شکست، خستگی، سایشآزمون ضربه شارپی