رسوب فیزیکی بخار

کوره رشد اکسید و نفوذ کوره رشد اکسید و نفوذ

کوره رشد اکسید و نفوذ

مدل

: PC200
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب فیزیکی بخارلایه نشانی به روش فیزیکی تبخیر حرارتی