رسوب فیزیکی بخار

سامانه لایه نشانی تبخیر حرارتی با محفظه شفاف پلیمری سامانه لایه نشانی تبخیر حرارتی با محفظه شفاف پلیمری

سامانه لایه نشانی تبخیر حرارتی با محفظه شفاف پلیمری

مدل

: TVS-1
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب فیزیکی بخارلایه نشانی به روش فیزیکی تبخیر حرارتی
کوره رشد اکسید و نفوذ کوره رشد اکسید و نفوذ

کوره رشد اکسید و نفوذ

مدل

: PC200
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیرسوب فیزیکی بخارلایه نشانی به روش فیزیکی تبخیر حرارتی