لایه نشانی دورانی

اسپاترکوتر رومیزی اسپاترکوتر رومیزی

اسپاترکوتر رومیزی

مدل

: +YNA
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی دورانیلایه نشانی دورانی یا چرخشی
اسپین کوتر اسپین کوتر

اسپین کوتر

مدل

: vCOAT 3 - HVS
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی دورانیلایه نشانی دورانی یا چرخشی
اسپین کوتر اسپین کوتر

اسپین کوتر

مدل

: vCOAT 4 - HI
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی دورانیلایه نشانی دورانی یا چرخشی
اسپین کوتر اسپین کوتر

اسپین کوتر

مدل

: vCOAT 4 - HS
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی دورانیلایه نشانی دورانی یا چرخشی
اسپین کوتر اسپین کوتر

اسپین کوتر

مدل

: vCOAT 4-HS
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی دورانیلایه نشانی دورانی یا چرخشی
اسپین کوتر اسپین کوتر

اسپین کوتر

مدل

: vCOAT 3-HVS
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی دورانیلایه نشانی دورانی یا چرخشی
اسپین کوتر اسپین کوتر

اسپین کوتر

مدل

: NM-SC-9000
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی دورانیلایه‌نشانی دورانی
اسپین کوتر ( لایه نشانی دورانی (چرخشی) سرعت بالا) اسپین کوتر ( لایه نشانی دورانی (چرخشی) سرعت بالا)

اسپین کوتر ( لایه نشانی دورانی (چرخشی) سرعت بالا)

مدل

: SPC-TN-555
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی دورانیلایه نشانی دورانی یا چرخشی
اسپین کوتر (لایه نشانی دورانی) اسپین کوتر (لایه نشانی دورانی)

اسپین کوتر (لایه نشانی دورانی)

مدل

: اس سی ام - 10
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی دورانیلایه‌نشانی دورانی
اسپین کوتر( لایه نشانی دورانی (چرخشی)) اسپین کوتر( لایه نشانی دورانی (چرخشی))

اسپین کوتر( لایه نشانی دورانی (چرخشی))

مدل

: SPC-TN-554
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی دورانیلایه نشانی دورانی یا چرخشی