سنسورهای دما، رطوبت و فشار

دستگاه هشدار پیامکی هوشمند / 4 سنسور دما دستگاه هشدار پیامکی هوشمند / 4 سنسور دما

دستگاه هشدار پیامکی هوشمند / 4 سنسور دما

مدل

: FGA-P400
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارحسگر و سنسور دما و رطوبت
دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما

دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما

مدل

: FGA-N100
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارحسگر و سنسور دما و رطوبت
دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما

دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما

مدل

: FGA-P100
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارحسگر و سنسور دما و رطوبت
دستگاه هشدار هوشمند / 2 سنسور دما دستگاه هشدار هوشمند / 2 سنسور دما

دستگاه هشدار هوشمند / 2 سنسور دما

مدل

: FGA-N200
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارحسگر و سنسور دما و رطوبت