برش، لایه برداری، غلطک

تیغ تیرکن تیغ تیرکن

تیغ تیرکن

مدل

: ARSK-93-01
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیبرش، لایه برداری، غلطکدستگاه تیغ تیز کن
دستگاه تهیه مقاطع میکروسکوپی بسیار نازک دستگاه تهیه مقاطع میکروسکوپی بسیار نازک

دستگاه تهیه مقاطع میکروسکوپی بسیار نازک

مدل

: ESR-TSI07
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیبرش، لایه برداری، غلطکبرش مقاطع بسیار نازک
میز برش شیشه میز برش شیشه

میز برش شیشه

مدل

: GT2020
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیبرش، لایه برداری، غلطکبرش دهنده
میز برش شیشه میز برش شیشه

میز برش شیشه

مدل

: GCT-35
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیبرش، لایه برداری، غلطکبرش دهنده
میکرو کاتر میکرو کاتر

میکرو کاتر

مدل

: mc 25
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیبرش، لایه برداری، غلطکبرش دهنده
میکروتوم میکروتوم

میکروتوم

مدل

: ARSM-96
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیبرش، لایه برداری، غلطکمیکروتوم چرخشی
میکروتوم چرخشی - Rotary Microtome میکروتوم چرخشی - Rotary Microtome

میکروتوم چرخشی - Rotary Microtome

مدل

: DS4055
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیبرش، لایه برداری، غلطکمیکروتوم چرخشی
میکروتوم چرخشی - Rotary Microtome میکروتوم چرخشی - Rotary Microtome

میکروتوم چرخشی - Rotary Microtome

مدل

: DS8402
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیبرش، لایه برداری، غلطکمیکروتوم چرخشی