سرد و گرم کننده

پارافین تریمر پارافین تریمر

پارافین تریمر

مدل

: POOYAN MK 1711
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیسرد و گرم کنندههات‌پلیت
ترموبلاک ترموبلاک

ترموبلاک

مدل

: TH-72
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیسرد و گرم کنندهصفحه گرم و سرد کننده
ترموبلاک ترموبلاک

ترموبلاک

مدل

: DTB-100
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیسرد و گرم کنندهصفحه گرم و سرد کننده
دستگاه سرد کننده دستگاه سرد کننده

دستگاه سرد کننده

مدل

: DS2535
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیسرد و گرم کنندهسرد کننده
دستگاه هات پلیت دستگاه هات پلیت

دستگاه هات پلیت

مدل

: HPN-250
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیسرد و گرم کنندههات‌پلیت
سردخانه آزمایشگاهی(انبار دارو) سردخانه آزمایشگاهی(انبار دارو)

سردخانه آزمایشگاهی(انبار دارو)

مدل

: NSTLR-30000-A+
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیسرد و گرم کنندهسرد کننده
سردکننده سردکننده

سردکننده

مدل

: POOYAN MK 4615
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیسرد و گرم کنندهسرد کننده
مجموعه تبرید و سرد خانه مجموعه تبرید و سرد خانه

مجموعه تبرید و سرد خانه

مدل

: RV 191
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیسرد و گرم کنندهسرد کننده
هات پلیت هات پلیت

هات پلیت

مدل

: HP-01
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیسرد و گرم کنندههات‌پلیت
هات پلیت هات پلیت

هات پلیت

مدل

: HPMA 700
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیسرد و گرم کنندههات‌پلیت