کنترل و بازرسی مواد و قطعات غیرمخرب

آکوستیک امیشن چهار کاناله آکوستیک امیشن چهار کاناله

آکوستیک امیشن چهار کاناله

مدل

: AE-MAP 1.0
آنالیز و اندازه گیریآزمون بازرسی، کارایی، عملکرد، دوامکنترل و بازرسی مواد و قطعات غیرمخربعیب یاب مافوق صوت
ترنسدیوسر زاویه ای دستگاه تست غیرمخرب التراسونیک ترنسدیوسر زاویه ای دستگاه تست غیرمخرب التراسونیک

ترنسدیوسر زاویه ای دستگاه تست غیرمخرب التراسونیک

مدل

: Sonex-UTT
آنالیز و اندازه گیریآزمون بازرسی، کارایی، عملکرد، دوامکنترل و بازرسی مواد و قطعات غیرمخرببازرسی جوش
ترنسدیوسر نرمال دستگاه تست غیرمخرب التراسونیک ترنسدیوسر نرمال دستگاه تست غیرمخرب التراسونیک

ترنسدیوسر نرمال دستگاه تست غیرمخرب التراسونیک

مدل

: Sonex-UTT
آنالیز و اندازه گیریآزمون بازرسی، کارایی، عملکرد، دوامکنترل و بازرسی مواد و قطعات غیرمخربتست مقاومت جوش
چمبر پرتودهی اشعه ایکس چمبر پرتودهی اشعه ایکس

چمبر پرتودهی اشعه ایکس

مدل

: CH-RAXON120HPB
آنالیز و اندازه گیریآزمون بازرسی، کارایی، عملکرد، دوامکنترل و بازرسی مواد و قطعات غیرمخربآزمون های کنترل غیرمخرب اشعه ایکس
دستگاه اندازه گیری مدول الاستیک و نسبت پواسون دستگاه اندازه گیری مدول الاستیک و نسبت پواسون

دستگاه اندازه گیری مدول الاستیک و نسبت پواسون

مدل

: SIET1010
آنالیز و اندازه گیریآزمون بازرسی، کارایی، عملکرد، دوامکنترل و بازرسی مواد و قطعات غیرمخربآزمونگر دینامیکی فرایندهای غیر مخرب
دستگاه تست غیر مخرب فراصوت دستگاه تست غیر مخرب فراصوت

دستگاه تست غیر مخرب فراصوت

مدل

: Sonex UT
آنالیز و اندازه گیریآزمون بازرسی، کارایی، عملکرد، دوامکنترل و بازرسی مواد و قطعات غیرمخربعیب یاب مافوق صوت