گرما درمانی، توانبخشی گرمایی و نوری

اکسوپد اکسوپد

اکسوپد

مدل

: درمانگاهی
تجهیزات پزشکی و سلامتفیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانیگرما درمانی، توانبخشی گرمایی و نوری
اکسوپد اکسوپد

اکسوپد

مدل

: شخصی
تجهیزات پزشکی و سلامتفیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانیگرما درمانی، توانبخشی گرمایی و نوریتوانبخشی تکار تراپی
تحریک مغناطیسی مغز تحریک مغناطیسی مغز

تحریک مغناطیسی مغز

مدل

: magsurve-30
تجهیزات پزشکی و سلامتفیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانیگرما درمانی، توانبخشی گرمایی و نوری
دستگاه  آنالیز ساختار قامتی بدن دستگاه  آنالیز ساختار قامتی بدن

دستگاه آنالیز ساختار قامتی بدن

مدل

: DSI
تجهیزات پزشکی و سلامتفیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانیگرما درمانی، توانبخشی گرمایی و نوری
دستگاه اندازه گیری قدرت پا و پشت دیجیتال دستگاه اندازه گیری قدرت پا و پشت دیجیتال

دستگاه اندازه گیری قدرت پا و پشت دیجیتال

مدل

: DSI
تجهیزات پزشکی و سلامتفیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانیگرما درمانی، توانبخشی گرمایی و نوری
دستگاه اندازه گیری قدرت دست و پنجه دیجیتال دستگاه اندازه گیری قدرت دست و پنجه دیجیتال

دستگاه اندازه گیری قدرت دست و پنجه دیجیتال

مدل

: DSI
تجهیزات پزشکی و سلامتفیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانیگرما درمانی، توانبخشی گرمایی و نوری
دستگاه عکس العمل در 8 جهت دستگاه عکس العمل در 8 جهت

دستگاه عکس العمل در 8 جهت

مدل

: DSI
تجهیزات پزشکی و سلامتفیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانیگرما درمانی، توانبخشی گرمایی و نوری
سیستم اندازه گیری بیومکانیک ساختاری عملکردی ستون فقرات سیستم اندازه گیری بیومکانیک ساختاری عملکردی ستون فقرات

سیستم اندازه گیری بیومکانیک ساختاری عملکردی ستون فقرات

مدل

: SM-ATM
تجهیزات پزشکی و سلامتفیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانیگرما درمانی، توانبخشی گرمایی و نوری
مجموعه تجهیزات ارزیابی ساختاری-عملکردی ستون فقرات و ساختار قامتی مجموعه تجهیزات ارزیابی ساختاری-عملکردی ستون فقرات و ساختار قامتی

مجموعه تجهیزات ارزیابی ساختاری-عملکردی ستون فقرات و ساختار قامتی

مدل

: PS1-ATM
تجهیزات پزشکی و سلامتفیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانیگرما درمانی، توانبخشی گرمایی و نوری