مجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکی

پیپت نگهدارنده تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم به تخمک پیپت نگهدارنده تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم به تخمک

پیپت نگهدارنده تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم به تخمک

مدل

: ICSIHP
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاه های پزشکی
بسته آموزشی دارورسانی هدفمند(روبوزی) بسته آموزشی دارورسانی هدفمند(روبوزی)

بسته آموزشی دارورسانی هدفمند(روبوزی)

مدل

: بسته آموزشی
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی علوم زیستی
بسته آموزشی مهندسی پزشکی (biomed) 1 بسته آموزشی مهندسی پزشکی (biomed) 1

بسته آموزشی مهندسی پزشکی (biomed) 1

مدل

: بسته آموزشی
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی مهندسی بافت
ترگوتومتر ترگوتومتر

ترگوتومتر

مدل

: 6 وسل
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی مهندسی بافت
توالی یاب پارسک توالی یاب پارسک

توالی یاب پارسک

مدل

: V1.0
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی علوم زیستی
دستگاه استخراج اسید نوکلئیک دستگاه استخراج اسید نوکلئیک

دستگاه استخراج اسید نوکلئیک

مدل

: DBEXM110
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاه های پزشکی
سامانه میکروسکوپ مجازی مبتنی بر لام مجازی سامانه میکروسکوپ مجازی مبتنی بر لام مجازی

سامانه میکروسکوپ مجازی مبتنی بر لام مجازی

مدل

: V1.3.3
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی علوم زیستی
شبیه ساز آموزشی احیا قلبی ریوی شبیه ساز آموزشی احیا قلبی ریوی

شبیه ساز آموزشی احیا قلبی ریوی

مدل

: blssim
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاه های پزشکی
فلوویژن فلوویژن

فلوویژن

مدل

: پلانار
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاه داروسازی