ژیروسکوپ و چرخش‌نما

دستگاه ژیروسکوپ دستگاه ژیروسکوپ

دستگاه ژیروسکوپ

مدل

: SGA-60
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلژیروسکوپ و چرخش‌نماسیستم آزمون و آزمایش ژیروسکوپ