شبیه ساز لرزه و ارتعاش

ارتعاشات یک درجه آزادی ارتعاشات یک درجه آزادی

ارتعاشات یک درجه آزادی

مدل

: tm164
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتشبیه ساز لرزه و ارتعاشمیز ارتعاش و لرزان
دستگاه تست میزلرزه با ابعاد 2 در 3 متر در ظرفیت  10 تن دستگاه تست میزلرزه با ابعاد 2 در 3 متر در ظرفیت  10 تن

دستگاه تست میزلرزه با ابعاد 2 در 3 متر در ظرفیت 10 تن

مدل

: SAFE-100
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتشبیه ساز لرزه و ارتعاشمیز ارتعاش و لرزان
دستگاه نوسانات یک درجه آزادی با جاذب ارتعاشات دستگاه نوسانات یک درجه آزادی با جاذب ارتعاشات

دستگاه نوسانات یک درجه آزادی با جاذب ارتعاشات

مدل

: SVT-10D
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتشبیه ساز لرزه و ارتعاشمیز ارتعاش و لرزان
سخت افزار دستگاه تنش زدایی ارتعاشی VM110 سخت افزار دستگاه تنش زدایی ارتعاشی VM110

سخت افزار دستگاه تنش زدایی ارتعاشی VM110

مدل

: VM110
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتشبیه ساز لرزه و ارتعاشلرزشگر
سیستم ارتعاشی یک درجه آزادی جرم، فنر و دمپر سیستم ارتعاشی یک درجه آزادی جرم، فنر و دمپر

سیستم ارتعاشی یک درجه آزادی جرم، فنر و دمپر

مدل

: RD 084
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتشبیه ساز لرزه و ارتعاشمیز ارتعاش و لرزان
میز لرزه میز لرزه

میز لرزه

مدل

: یک جهته، یک تن
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتشبیه ساز لرزه و ارتعاشمیز ارتعاش و لرزان
میز لرزه آموزشی میز لرزه آموزشی

میز لرزه آموزشی

مدل

: آموزشی
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتشبیه ساز لرزه و ارتعاشمیز ارتعاش و لرزان
میز لرزه دو جهته میز لرزه دو جهته

میز لرزه دو جهته

مدل

: 2 جهته
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتشبیه ساز لرزه و ارتعاشمیز ارتعاش و لرزان