آنالیز و جداساز ژن، سلول و پروتئین

دستگاه استخراج ماده ژنتیکی DNA-RNA دستگاه استخراج ماده ژنتیکی DNA-RNA

دستگاه استخراج ماده ژنتیکی DNA-RNA

مدل

: دستگاه استخراج ماده ژنتیکی نانویی
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیآنالیز و جداساز ژن، سلول و پروتئینآنالیز ژنتیکی