آنالیز و جداساز ژن، سلول و پروتئین

هیبریدایزر هیبریدایزر

هیبریدایزر

مدل

: H-12
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیآنالیز و جداساز ژن، سلول و پروتئینهیبریدایزر