تجهیزات دریا و اقیانوس شناسی

سیگنال کاندیشنر موج سنج پنج کانالی سیگنال کاندیشنر موج سنج پنج کانالی

سیگنال کاندیشنر موج سنج پنج کانالی

مدل

: WGC-5
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات زمین شناسی و دریا ‌شناسیتجهیزات دریا و اقیانوس شناسیاندازه گیر هدایت، دما و عمق