آزمون ویژگی های قرص و کپسول

تست انحلال قرص تست انحلال قرص

تست انحلال قرص

مدل

: 12وسل
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیآزمون ویژگی های قرص و کپسولآزمون انحلال قرص یا کپسول
تست انحلال قرص تست انحلال قرص

تست انحلال قرص

مدل

: 8وسل
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیآزمون ویژگی های قرص و کپسولآزمون انحلال قرص یا کپسول
تست انحلال قرص تست انحلال قرص

تست انحلال قرص

مدل

: 6 وسل
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیآزمون ویژگی های قرص و کپسولآزمون انحلال قرص یا کپسول
تست زمان باز شدن قرص تست زمان باز شدن قرص

تست زمان باز شدن قرص

مدل

: 4بسکت
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیآزمون ویژگی های قرص و کپسولآزمون زمان متلاشی شدن قرص
تست زمان باز شدن قرص تست زمان باز شدن قرص

تست زمان باز شدن قرص

مدل

: دو بسکت
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیآزمون ویژگی های قرص و کپسولآزمون زمان متلاشی شدن قرص
تست فرسایش قرص تست فرسایش قرص

تست فرسایش قرص

مدل

: یک درام
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیآزمون ویژگی های قرص و کپسولسنجشگر فرسایش قرص
تست فرسایش قرص تست فرسایش قرص

تست فرسایش قرص

مدل

: 2درام
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیآزمون ویژگی های قرص و کپسولسنجشگر فرسایش قرص
سختی و ضخامت سنج قرص سختی و ضخامت سنج قرص

سختی و ضخامت سنج قرص

مدل

: سختی و ضخامت و طول سنج
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیآزمون ویژگی های قرص و کپسولسنجشگر سختی قرص