مطالعه خواص مکانیکی قرص

تست فرسایش قرص تست فرسایش قرص

تست فرسایش قرص

مدل

: یک درام
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیمطالعه خواص مکانیکی قرصسنجشگر فرسایش قرص
تست فرسایش قرص تست فرسایش قرص

تست فرسایش قرص

مدل

: 2درام
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیمطالعه خواص مکانیکی قرصسنجشگر فرسایش قرص
سختی و ضخامت سنج قرص سختی و ضخامت سنج قرص

سختی و ضخامت سنج قرص

مدل

: سختی و ضخامت و طول سنج
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیمطالعه خواص مکانیکی قرصسنجشگر سختی قرص