آزمون ویژگی های قرص و کپسول

تیشو امبدینگ تیشو امبدینگ

تیشو امبدینگ

مدل

: MK1811
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیآزمون ویژگی های قرص و کپسولضخامت سنجی قرص
هضم بیولوژی هوازی هضم بیولوژی هوازی

هضم بیولوژی هوازی

مدل

: RB 252
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیآزمون ویژگی های قرص و کپسولشبیه ساز هضم