سایر تکنیک های تصویربرداری پزشکی

اسپکت اسپکت

اسپکت

مدل

: پرو اسپکت
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات تصویربرداری پزشکیسایر تکنیک های تصویربرداری پزشکیتصویربرداری از موجودات
تصویربرداری نوری چندگانه از مغز موجودات زنده و نمونه های زیستی تصویربرداری نوری چندگانه از مغز موجودات زنده و نمونه های زیستی

تصویربرداری نوری چندگانه از مغز موجودات زنده و نمونه های زیستی

مدل

: Brain Surfer - I
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات تصویربرداری پزشکیسایر تکنیک های تصویربرداری پزشکیتصویربرداری از موجودات
دستگاه پت حیوانات کوچک دستگاه پت حیوانات کوچک

دستگاه پت حیوانات کوچک

مدل

: Xtrim
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات تصویربرداری پزشکیسایر تکنیک های تصویربرداری پزشکیتصویربرداری از موجودات
سیستم تصویر برداری اسپکت حیوانی از حیوانات کوچک سیستم تصویر برداری اسپکت حیوانی از حیوانات کوچک

سیستم تصویر برداری اسپکت حیوانی از حیوانات کوچک

مدل

: HiReSPECT
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات تصویربرداری پزشکیسایر تکنیک های تصویربرداری پزشکیتصویربرداری از موجودات
سیستم تصویربرداری میکرو اولتراسوند حیوانات کوچک با کاربرد تحقیقاتی سیستم تصویربرداری میکرو اولتراسوند حیوانات کوچک با کاربرد تحقیقاتی

سیستم تصویربرداری میکرو اولتراسوند حیوانات کوچک با کاربرد تحقیقاتی

مدل

: اف اس-میکراس-1
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات تصویربرداری پزشکیسایر تکنیک های تصویربرداری پزشکیتصویربرداری از موجودات
ماژول تحقیقاتی  فراصوت با قابلیت ثبت RF data ماژول تحقیقاتی  فراصوت با قابلیت ثبت RF data

ماژول تحقیقاتی فراصوت با قابلیت ثبت RF data

مدل

: آرفراپ
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات تصویربرداری پزشکیسایر تکنیک های تصویربرداری پزشکیتصویربرداری از موجودات
کاپی ویژن کاپی ویژن

کاپی ویژن

مدل

: Zoom Pro 200X
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات تصویربرداری پزشکیسایر تکنیک های تصویربرداری پزشکیتصویربرداری از موجودات