کیت های تشخیصی غیرسریع

6،4،2-تری‌نیتروبنزن سولفونیک اسید (TNBS) 6،4،2-تری‌نیتروبنزن سولفونیک اسید (TNBS)

6،4،2-تری‌نیتروبنزن سولفونیک اسید (TNBS)

مدل

: خلوص 98%
تجهیزات پزشکی و سلامتمواد پزشکی، درمان، پانسمان و کیت تشخیصکیت های تشخیصی غیرسریعکیت تست کووید19
کیت اندازه‌گیری گروه‌های آمینی (6،4،2-تری‌نیتروبنزن ¬سولفونیک اسید (TNBS)) کیت اندازه‌گیری گروه‌های آمینی (6،4،2-تری‌نیتروبنزن ¬سولفونیک اسید (TNBS))

کیت اندازه‌گیری گروه‌های آمینی (6،4،2-تری‌نیتروبنزن ¬سولفونیک اسید (TNBS))

مدل

: خلوص 98%
تجهیزات پزشکی و سلامتمواد پزشکی، درمان، پانسمان و کیت تشخیصکیت های تشخیصی غیرسریعکیت تست کووید19
کیت سنجش سمیت سلولی (MTT) کیت سنجش سمیت سلولی (MTT)

کیت سنجش سمیت سلولی (MTT)

مدل

: مناسب برای کشت سلول
تجهیزات پزشکی و سلامتمواد پزشکی، درمان، پانسمان و کیت تشخیصکیت های تشخیصی غیرسریعکیت سنجشی
کیت میکروب چک SRB (کیت شناسایی باکتریهای احیاکننده سولفات) کیت میکروب چک SRB (کیت شناسایی باکتریهای احیاکننده سولفات)

کیت میکروب چک SRB (کیت شناسایی باکتریهای احیاکننده سولفات)

مدل

: ویال
تجهیزات پزشکی و سلامتمواد پزشکی، درمان، پانسمان و کیت تشخیصکیت های تشخیصی غیرسریعکیت تست کووید19