نانو شیء های یک بعدی

لایه نشانی مولکولی لانگمویر بلاجت لایه نشانی مولکولی لانگمویر بلاجت

لایه نشانی مولکولی لانگمویر بلاجت

مدل

: LBD-TN-555
مواد، قطعات، ماژولنانو شیء هانانو شیء های یک بعدیلانگمویر بلاجت