رباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیون

آموزنده ربات مسیر یاب پیشرفته آموزنده ربات مسیر یاب پیشرفته

آموزنده ربات مسیر یاب پیشرفته

مدل

: RO-100
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیربات آموزشی مسیریاب
استند آزمایشگاهی کنترل وضعیت سه‌درجه‌آزادی چهارپره استند آزمایشگاهی کنترل وضعیت سه‌درجه‌آزادی چهارپره

استند آزمایشگاهی کنترل وضعیت سه‌درجه‌آزادی چهارپره

مدل

: Arsam_QS18
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
پلتفرم آزمایشگاهی ربات سریال پلتفرم آزمایشگاهی ربات سریال

پلتفرم آزمایشگاهی ربات سریال

مدل

: ARM6AX12
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
پلتفرم آزمایشگاهی ربات موازی استوارت پلتفرم آزمایشگاهی ربات موازی استوارت

پلتفرم آزمایشگاهی ربات موازی استوارت

مدل

: استوارت
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
بازوی آموزشی Scara S100 بازوی آموزشی Scara S100

بازوی آموزشی Scara S100

مدل

: Scara S100
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
بازوی ربات Scara S100 PLUS بازوی ربات Scara S100 PLUS

بازوی ربات Scara S100 PLUS

مدل

: Scara S100 PLUS
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
بازوی ربات spad s100 plus بازوی ربات spad s100 plus

بازوی ربات spad s100 plus

مدل

: spad s100 plus
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات ها (غیر آموزشی)بازوی ربات
بازوی ربات SPAD S200 بازوی ربات SPAD S200

بازوی ربات SPAD S200

مدل

: SPAD S200
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
بازوی ربات آموزشی بازوی ربات آموزشی

بازوی ربات آموزشی

مدل

: SPAD s100
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
راه انداز شیرهای هیدرولیک سروو و تناسبی راه انداز شیرهای هیدرولیک سروو و تناسبی

راه انداز شیرهای هیدرولیک سروو و تناسبی

مدل

: MA-VD20
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونسروو و پیزوعملگر سروو