برجسته نگار، پرینتر و اسکنر کاغذ

برجسته نگار نمایشگر لمسی بریل برجسته نگار نمایشگر لمسی بریل

برجسته نگار نمایشگر لمسی بریل

مدل

: برجسته نگار 4
برق، الکترونیک و نرم افزارسایر تجهیزات الکترونیکیبرجسته نگار، پرینتر و اسکنر کاغذبرجسته نگار
برجسته نگار هوشمند همراه برجسته نگار هوشمند همراه

برجسته نگار هوشمند همراه

مدل

: برجسته نگار هوشمند همراه
برق، الکترونیک و نرم افزارسایر تجهیزات الکترونیکیبرجسته نگار، پرینتر و اسکنر کاغذبرجسته نگار