سنجش آلایندگی هوا

دستگاه  پایش ایستگاهی آلاینده های گازی هوای محیط دستگاه  پایش ایستگاهی آلاینده های گازی هوای محیط

دستگاه پایش ایستگاهی آلاینده های گازی هوای محیط

مدل

: SAPA
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگیسنجش آلایندگی هواسنجشگر و آنالیزر گاز محیطی
دستگاه پایش ایستگاهی آلاینده های گازی هوای محیط -خورشیدی دستگاه پایش ایستگاهی آلاینده های گازی هوای محیط -خورشیدی

دستگاه پایش ایستگاهی آلاینده های گازی هوای محیط -خورشیدی

مدل

: َُSAPA-SOLAR
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگیسنجش آلایندگی هواشمارنده تعداد ذرات
دستگاه پایش پیوسته هوا دستگاه پایش پیوسته هوا

دستگاه پایش پیوسته هوا

مدل

: NT-CAM
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگیسنجش آلایندگی هواپایشگر آلاینده های هوای محیط