تقویت کننده نوری

بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1 اینچ PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 1 INCH بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1 اینچ PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 1 INCH

بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1 اینچ PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 1 INCH

مدل

: BP2018
برق، الکترونیک و نرم افزارتقویت کننده و نوسان سازتقویت کننده نوریبیس فوتو مالتی پلیر
بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1 اینچ بهمراه پیش تقویت کننده برای آند PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 1 INCH WITH PREAMPLIFIER FAST بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1 اینچ بهمراه پیش تقویت کننده برای آند PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 1 INCH WITH PREAMPLIFIER FAST

بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1 اینچ بهمراه پیش تقویت کننده برای آند PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 1 INCH WITH PREAMPLIFIER FAST

مدل

: BP2018B
برق، الکترونیک و نرم افزارتقویت کننده و نوسان سازتقویت کننده نوریبیس فوتو مالتی پلیر
بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1 اینچ بهمراه پیش تقویت کننده برای داینود PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 1 INCH WITH PREAMPLIFIER SLOW بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1 اینچ بهمراه پیش تقویت کننده برای داینود PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 1 INCH WITH PREAMPLIFIER SLOW

بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1 اینچ بهمراه پیش تقویت کننده برای داینود PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 1 INCH WITH PREAMPLIFIER SLOW

مدل

: BP2018A
برق، الکترونیک و نرم افزارتقویت کننده و نوسان سازتقویت کننده نوریبیس فوتو مالتی پلیر
بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1-2-3-5 اینچ با پری امپ و بهمراه منبع تغذیه ولتاژ بالا بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1-2-3-5 اینچ با پری امپ و بهمراه منبع تغذیه ولتاژ بالا

بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1-2-3-5 اینچ با پری امپ و بهمراه منبع تغذیه ولتاژ بالا

مدل

: BP2068
برق، الکترونیک و نرم افزارتقویت کننده و نوسان سازتقویت کننده نوریبیس فوتو مالتی پلیر
بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1-2-3-5 اینچ با پری امپ و بهمراه منبع تغذیه ولتاژ بالا و خروجی TTL  PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 1-2-3-5 INCH PMT Drive Socket with discriminator for photon counting with HV بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1-2-3-5 اینچ با پری امپ و بهمراه منبع تغذیه ولتاژ بالا و خروجی TTL  PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 1-2-3-5 INCH PMT Drive Socket with discriminator for photon counting with HV

بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1-2-3-5 اینچ با پری امپ و بهمراه منبع تغذیه ولتاژ بالا و خروجی TTL PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 1-2-3-5 INCH PMT Drive Socket with discriminator for photon counting with HV

مدل

: BP2078
برق، الکترونیک و نرم افزارتقویت کننده و نوسان سازتقویت کننده نوریبیس فوتو مالتی پلیر
بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 2-3-5 اینچ PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 2-3-5 INCH بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 2-3-5 اینچ PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 2-3-5 INCH

بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 2-3-5 اینچ PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 2-3-5 INCH

مدل

: BP2048
برق، الکترونیک و نرم افزارتقویت کننده و نوسان سازتقویت کننده نوریبیس فوتو مالتی پلیر
بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 2-3-5 اینچ بهمراه پیش تقویت کننده برای آند PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 2-3-5 INCH WITH PREAMPLIFIER FAST بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 2-3-5 اینچ بهمراه پیش تقویت کننده برای آند PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 2-3-5 INCH WITH PREAMPLIFIER FAST

بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 2-3-5 اینچ بهمراه پیش تقویت کننده برای آند PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 2-3-5 INCH WITH PREAMPLIFIER FAST

مدل

: BP2048B
برق، الکترونیک و نرم افزارتقویت کننده و نوسان سازتقویت کننده نوریبیس فوتو مالتی پلیر
بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 2-3-5 اینچ بهمراه پیش تقویت کننده برای داینود PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 2-3-5 INCH WITH PREAMPLIFIER SLOW بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 2-3-5 اینچ بهمراه پیش تقویت کننده برای داینود PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 2-3-5 INCH WITH PREAMPLIFIER SLOW

بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 2-3-5 اینچ بهمراه پیش تقویت کننده برای داینود PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 2-3-5 INCH WITH PREAMPLIFIER SLOW

مدل

: BP2048A
برق، الکترونیک و نرم افزارتقویت کننده و نوسان سازتقویت کننده نوریبیس فوتو مالتی پلیر
سیستم 125 مگاهرتز طیف نگار نوری بر پایه فوتو مالتی پلایر تیوب سریع 2 اینچ سیستم 125 مگاهرتز طیف نگار نوری بر پایه فوتو مالتی پلایر تیوب سریع 2 اینچ

سیستم 125 مگاهرتز طیف نگار نوری بر پایه فوتو مالتی پلایر تیوب سریع 2 اینچ

مدل

: DOS 2315
برق، الکترونیک و نرم افزارتقویت کننده و نوسان سازتقویت کننده نوریفوتو مولتی پلیر، ضرب کننده نوری
سیستم تقویت کننده نوری بر پایه فوتو مالتی پلایر تیوب سریع R1166 سیستم تقویت کننده نوری بر پایه فوتو مالتی پلایر تیوب سریع R1166

سیستم تقویت کننده نوری بر پایه فوتو مالتی پلایر تیوب سریع R1166

مدل

: BASE PRE AMP2115
برق، الکترونیک و نرم افزارتقویت کننده و نوسان سازتقویت کننده نوریفوتو مولتی پلیر، ضرب کننده نوری